Soorten basisscholen: onderwijsconcepten uitgelegd

Dalton, Jenaplan, Montewatte? Als je voor het eerst een basisschool moet kiezen, kunnen alle termen behoorlijk onoverzichtelijk zijn. Basisscholen onderscheiden zich met 2 dingen: het onderwijsconcept en de religieuze identiteit. Het onderwijsconcept vertelt vanuit welke pedagogische visie of onderwijskundige methode de school haar lesprogramma aanbiedt. Hieronder staan alle onderwijsconcepten in Groningen uitgelegd.

Jenaplan
Montessori
Dalton
Vrijeschool
Ontwikkelingsgericht Onderwijs
TOM: Teamonderwijs Op Maat
Integrale Kindcentra
Speciaal onderwijs

Jenaplan

Een jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leraren en ouders. Jenaplanonderwijs leert je kind om zelfstandig te werken, eigen initiatief te nemen en om zijn kennis en kunde te delen. Er is ruimte voor gezamenlijke leeractiviteiten, maar ook veel oog voor het individuele kind en zijn vaardigheden en interesses.

Op een jenaplanschool wordt veel gewerkt met projecten waarin kinderen de wereld ontdekken. Het onderwijs sluit aan bij de beleving van het kind. Kinderen worden ingedeeld in stamgroepen van verschillende leerjaren. Zo leren ze van elkaar en wordt het zorgen voor elkaar gestimuleerd. De kinderen ervaren dat iedereen anders is en dat tempoverschil normaal is.

Jenaplanonderwijs in Groningen

Montessori

Op een montessorischool werken de kinderen zo zelfstandig mogelijk. Ze mogen zelf weten wanneer ze een bepaalde opdracht doen en of ze daarbij samenwerken of niet. Elk kind werkt op zijn eigen niveau en tempo en daarnaast krijgen ze opdrachten op basis van individuele interesses. Kinderen zitten in groepen met andere kinderen van twee of drie verschillende leeftijden bij elkaar. Het idee is dat jongere kinderen zo gestimuleerd worden om hulp te vragen bij oudere klasgenoten.

Het lesmateriaal is speciaal voor deze methode ontwikkeld en stimuleert spelenderwijs leren, waarbij alle zintuigen gebruikt worden. Het lesmateriaal maakt direct duidelijk wanneer een kind iets niet goed heeft gedaan. Daardoor krijgt het kind de kans om zichzelf te evalueren en waar nodig te verbeteren.

Montessorionderwijs in Groningen

Waar moet je op letten als je een school kiest?

Is je kind 2.5 jaar? Tijd om een te basisschool te kiezen! Maar welke school past bij je kind?

Hier vind je de 10 beste tips!

Dalton

Daltonscholen gaan ervan uit dat leren voor kinderen even natuurlijk is als ademhalen. Leerlingen zijn nieuwsgierig, willen actief zijn en zich ontwikkelen. Kinderen leren om hun ‘werkjes’ zelfstandig te plannen en uit te voeren. Samenwerken speelt een belangrijke rol. Als leerlingen de vrijheid krijgen om zelf aan taken te werken, zullen ze verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en voor de groep. De leraar biedt begeleiding op maat.

Samenwerken is een van de pijlers onder de daltongedachte. Een daltonschool is een leefgemeenschap van leerlingen, leraren, ouders, schoolleiding en bestuur. Het is ook een leeromgeving waar leerlingen en leraren van en met elkaar leren.

Daltononderwijs in Groningen

Vrijeschool

Op de vrijeschool gaat het niet alleen om het denkvermogen van de kinderen, maar ook om hun creativiteit, sociale ontwikkeling en lichamelijke vorming. In het onderwijs ligt de nadruk niet alleen op denken, maar ook op voelen en maken. Er is veel aandacht voor sociale ontwikkeling en creatieve vakken. Natuur vormt een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Er wordt vaak geknutseld met natuurlijke materialen zoals wol en hout. Kinderen zitten hun hele schoolperiode bij elkaar in de klas met steeds dezelfde leerkracht.

Uitgangspunt is dat kinderen zich zelfstandig ontwikkelen door goed te kijken naar de wereld en de volwassenen om hen heen. Het woord ´vrij´ slaat op de wens van deze scholen om vrij te zijn bij het inrichten van hun onderwijssysteem.

Vrijeschool in Groningen

Antroposofische BSO in Groningen 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Volgens deze methode draagt het onderwijs wezenlijk bij aan de brede culturele ontwikkeling van leerlingen. Er wordt binnen dit concept gekeken naar wat het kind kan zonder hulp en waar hij hulp bij nodig heeft. Dat kinderen zichzelf doorlopend blijven ontwikkelen speelt een belangrijke rol. Om kinderen hierin te motiveren en te activeren, wordt veel gebruik gemaakt van spelenderwijs leren.

Er is veel aandacht voor de sfeer en relatie in de school. Ook worden er uitdagende activiteiten georganiseerd, die dicht bij de leef- en beleefwereld van kinderen staan. Want kinderen ontwikkelen zich pas optimaal als ze goed in hun vel zitten, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn, is de gedachte!

Ontwikkelingsgericht Onderwijs in Groningen

TOM: Teamonderwijs Op Maat

TOM onderwijs is geen traditioneel vernieuwingsconcept, zoals montessori en dalton, maar een eigentijdse onderwijsaanpak. Op een TOM-school is meer individuele aandacht voor leerlingen. Lesgeven is teamwork van leerkrachten, zij-instromers en onderwijsassistenten en herintreders.
De kinderen leren in basis- of kerngroepen. Het gaat niet om hun leeftijd, maar om hun ontwikkeling. In plaats van een leerlingvolgsysteem is er een portfolio van elk kind, waarin de prestaties worden bijgehouden.

TOM onderwijs in Groningen

Integrale Kindcentra (IKC)

Erg in opkomst zijn Integrale Kindcentra: onderwijs en kinderopvang onder één dak. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen hier van 7.00 tot 18.00 terecht. Dat is handig als je ook jongere kinderen hebt, die nog niet naar school gaan. Er is veel afstemming tussen de organisaties over de ontwikkeling van je kind. Vaak is er een zeer open cultuur (wat je letterlijk terugziet in het gebouw) en worden er veel activiteiten ondernomen.

Binnen een IKC kijken alle betrokken organisaties op dezelfde manier naar een kind. Een IKC kan ook op andere manieren een gezamenlijke missie hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om de pedagogische uitgangspunten of levensbeschouwelijke grondslag.

Integrale Kindcentra in Groningen

Speciaal onderwijs

Sommige kinderen kunnen niet naar een ‘gewone’ basisschool, waar één van de bovenstaande methodes gehanteerd wordt. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld meer persoonlijke aandacht en zorg nodig. Dit kan het geval zijn wanneer je kind moeilijk kan leren of leeft met een beperking. Voor deze kinderen bestaat er speciaal onderwijs, waar bijvoorbeeld in kleinere groepen gewerkt wordt en waar meer aandacht is voor één-op-één begeleiding en onderwijs op maat.

Niet iedereen weet dat er een verschil is tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Zelfs scholen gebruiken de termen wel eens door elkaar.

  • Scholen voor speciaal onderwijs (SO) zijn voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben.
  • Scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) zijn voor kinderen die zich in het regulier onderwijs niet optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat om leerlingen met lichtere problematiek. Deze scholen vallen niet onder het speciaal onderwijs, maar onder het reguliere onderwijs.

Speciaal Onderwijs in Groningen

Tot slot

Neem altijd zelf een kijkje!

Denk je dat een van deze schoolsoorten bij jouw kind past? Neem dan contact op met de school en ga vooral op bezoek om het ook zelf te ervaren, liefst samen met je kind. Alle scholen hebben hun eigen, bijzondere kenmerken en aanpak. In een kennismakingsgesprek krijg je een beter beeld van hoe dit er in de praktijk uitziet.

Buitenschoolse opvang & school

Iedere school werkt samen met een buitenschoolse opvang. Deze wordt vaak in de schoolgids vermeld. Goed om te weten, is dat je als ouder vrij bent om je eigen keuze voor de BSO te maken. Vaak zijn er meerdere kinderopvangorganisaties die kinderen ophalen bij de school.

Het is de moeite waard om je te verdiepen welke BSO jou het meest aanspreekt, want niet alle BSO’s bieden hetzelfde. Zo richt de ene zich meer op kunst en cultuur, en heeft de andere een fantastische buitenruimte. Ook bestaan er bijvoorbeeld speciale 8+ BSO’s, outdoor– en sport-BSO’s.

We wensen je succes bij je keuze en alvast veel plezier met je kind op de basisschool en BSO!

10 tips om een basisschool te kiezen

10 tips om een basisschool te kiezen

Is je kind 2.5 jaar? Tijd om een te basisschool te kiezen! Maar welke school past bij je kind? Hier vind je de 10 beste tips!

Zo bereid je je kind voor op school

Zo bereid je je kind voor op school

Bijna 4 jaar! Wat kun je doen om de stap naar school makkelijk te laten verlopen?