Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid staan voorop!

Jouw kind is bij ons in vertrouwde handen! Wij verbeteren onze kwaliteitseisen en het beleid voortdurend zodat we altijd de best mogelijke prestaties kunnen leveren. Uiteraard hebben we hiervoor nauw contact met instellingen als de GGD en de centrale oudercommissie. Elk jaar controleert de GGD alle locaties en gastouders van SKSG, en wijzigingen in wet- en regelgeving worden direct doorgevoerd. De inspectierapporten van de GGD kun je bekijken op de websites van de locaties zelf.

Op deze manier kunnen we pedagogische ontwikkelingen omzetten in protocollen, die nog beter passen bij onze klanten en kinderen. Het pedagogisch beleid is een integraal onderdeel van hoe we denken en werken. De locaties en gastouders maken in de dagelijkse praktijk gebruik van pedagogisch werkplannen.

We maken ook deel uit van KIK (Kwaliteit in Kinderopvang). Dat is een vereniging van twaalf maatschappelijke kinderopvangorganisaties die gezamenlijk investeren in de kwaliteit van kinderopvang binnen de eigen organisaties en binnen de sector. SKSG staat voor kwaliteit en veiligheid in de kinderopvang.

Veiligheid op de groep

Bij SKSG houden we ons aan het zogenaamde 4-ogen en -oren principe. Dat houdt in dat een pedagogisch medewerker in principe nooit alleen is met de kinderen, zonder dat iemand hem of haar kan zien en/ of horen. Bovendien staan de deuren van de locatie altijd open.

Elke nieuwe medewerker (ook oproepkrachten en stagiair(e)s) screenen we uitgebreid voordat ze aangenomen worden. Alle medewerkers hebben een VOG (Verklaring omtrent gedrag)* en ze worden dagelijks door het Ministerie van Justitie gescreend op strafbare feiten. In het arbeidsvoorwaardengesprek nemen we de gedragscode en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling door en nieuwe medewerkers tekenen ervoor dat zij zich hiernaar zullen gedragen.

Kwaliteitsmetingen

Om te weten waar we onze kwaliteit kunnen verbeteren, moeten we eerst metingen verrichten. Dit doen we bijvoorbeeld door tevredenheidsmetingen uit te voeren en klachten (en opmerkingen) van ouders in kaart te brengen. Voor de kinderen hebben we observaties en ongevallenregistraties. Bij de gastouders vinden evaluatiegesprekken plaats. Er zijn zo’n 15 meetinstrumenten.  De resultaten van de metingen worden geanalyseerd en gebundeld. Zo krijgen we een beeld van de kwaliteit op alle kindercentra / bij de gastouders en voor SKSG in het algemeen. Aan de hand van deze resultaten weten we op welke punten we kunnen verbeteren (de kwaliteitsdoelen). SKSG treft maatregelen om deze punten te verbeteren. Later meten we of de ingezette maatregelen ook tot verbeteringen hebben geleid. En zo blijft het proces doorgaan.

* Bij wet- en regelgeving is vastgelegd dat geen VOG nodig is voor jongeren die minder dan 60 uren op jaarbasis een maatschappelijke- of snuffelstage lopen.