De organisatie

Stichting Kinderopvang Stad Groningen is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. We investeren al onze inkomsten in de kinderen, hun ouders en onze medewerkers.

Het directieteam heeft de dagelijkse leiding van de onderneming en is verantwoordelijk voor het beleid. SKSG wordt bestuurd door directeur/bestuurder mevr. Renate A. Renkema. In de organogram van SKSG is weergegeven hoe onze organisatie eruitziet.

Integriteitscode

Het bestuur van SKSG handelt volgens de gedragscode van de beroepsvereniging van directeuren in de Kinderopvang. De begrippen integriteit, competentie en innovatie zijn de belangrijkste bestanddelen van de code.

Governance

SKSG is lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en werkt volgens de Governancecode Kinderopvang. Deze governance code draagt bij aan de transparantie en integriteit in de kinderopvang.

Toezicht

Het interne toezichthoudende orgaan is de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt zich bezig met:

  • toezicht houden;
  • de rol van werkgever van het bestuur;
  • het adviseren en klankbord zijn voor het bestuur;
  • het regelen van de besturing;
  • het uitoefenen van statutair gegeven bevoegdheden;
  • uitvoering van de eigen werkzaamheden;
  • het jaarverslag.
Baby speelt bij SKSG UMCG kinderopvang peuterspeelzaal

Centrale oudercommissie

In de centrale oudercommissie (coc) bespreken ouders op centraal niveau beleidszaken met de directie die voor ouders en kinderen van belang zijn.

Ondernemingsraad

Medezeggenschap is belangrijk bij SKSG. Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) hebben wij daarom een ondernemingsraad. De ondernemingsraad vergadert regelmatig met het directieteam en praat met medewerkers over ontwikkelingen binnen de organisatie en in de maatschappij. De OR vertegenwoordigt de werknemers en neemt initiatief, informeert, adviseert en stemt in met plannen die belangrijk zijn voor SKSG.

KIK Handvest voor ouders

SKSG maakt deel uit van KIK (Kwaliteit in Kinderopvang); een vereniging van twaalf maatschappelijke kinderopvangorganisaties die gezamenlijk investeren in de kwaliteit van kinderopvang binnen de eigen organisaties en binnen de sector.

De leden van KIK zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer 85.000 kinderen en 11.000 werknemers. KIK ziet het waarborgen en ontwikkelen van de kwaliteit van de kinderopvang als belangrijkste taak en wil graag dat jij als ouder van mening bent dat de kinderopvang iets toevoegt aan de opvoeding thuis.

We hebben gezamenlijk het KIK Handvest opgesteld, met daarin tien punten waarvoor wij ons als kinderopvangcentra verantwoordelijk voelen en waarop je ons kunt en mag aanspreken.