overlay

Veel gestelde vragen coronavirus

Datum:

Beste ouder/verzorger,

English

Hier vind je de meest gestelde vragen met betrekking tot de maatregelen rondom het coronavirus. Deze pagina zullen we met enige regelmaat verversen. Wordt je vraag hier niet beantwoord, neem dan contact op met Klantadvies. Dit kan via mail: klantadvies@sksg.nl, WhatsApp: 06 49 49 49 21 of door te bellen naar 050 317 1390.

SKSG werkt nauw samen met de primair onderwijs organisaties VCOG, CSG, Quadraten en Openbaar Onderwijs Groningen. Samen houden zij een liveblog bij.

Inhoud

Algemene vragen
Betalen en opzeggen
Noodopvang vitale beroepen
Gastouder
BSO

Algemene vragen

 • Het kabinet heeft besloten dat het onderwijs en de reguliere kinderopvang tot 6 april gesloten gaat worden. Alleen noodopvang wordt geregeld. Wat betekent dit voor jou?
  SKSG werkt nauw samen met de onderwijsorganisaties om opvang voor kinderen van ouders in de zorg of andere vitale beroepen mogelijk te maken. Ouders die niet werkzaam in de zorg of andere vitale beroepen houden hun kinderen tot 6 april thuis.
 • Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen?De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor ouders), is noodopvang. De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Mensen in deze beroepsgroepen wordt gevraagd in eerste instantie zelf een oplossing voor opvang te zoeken. Zodat hun kinderen niet naar opvang of school hoeven te gaan en de kabinetsmaatregelen van 15 maart zoveel mogelijk effect hebben.De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.
 • Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?
  We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op opvang. Voor de overige zzp’ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. Helaas is de opvang nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voor te laten gaan.
 • Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?
  Een overzicht van cruciale beroepsgroepen vind je hier.
 • Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?
  Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Als je niet tot deze beroepsgroepen behoort, is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 6 april 2020.
 • Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?
  De Rijksoverheid heeft een lijst gemaakt met de vitale beroepsgroepen. De lijst kan nog aangepast worden. Alleen kinderen van ouders uit de vitale beroepsgroepen worden opgevangen.
 • Waar kan ik terecht voor vragen?
  Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op Rijksoverheid.nl/coronavirus. Op deze website staat de meest actuele informatie.
 • Welke maatregelen moet ik nemen?
  Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:
  – Zorg dat de kinderen en jezelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
  – Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
  – Gebruik papieren zakdoekjes als je moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.
  – Geen handen schudden.

Betalen en opzeggen

 • Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
  Ja. Dit betekent het volgende:
  – Je contract blijft gewoon geldig, ook al maken je kinderen nu geen gebruik van de opvang.
  – Betaal de factuur voor opvang zoals je dat altijd doet.
  – Pas niets aan bij de Belastingdienst voor jouw kinderopvangtoeslag, zo houd je jouw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
  – Je hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of je kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld je inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
  – Je ontvangt geen extra tegoed voor de niet afgenomen opvang. De normale regels blijven gelden.
  – Je behoudt dan ook je plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
  – Een deel van de kosten die je maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoe je aan de kinderopvangorganisatie.
  – De overheid begrijpt dat dit in deze tijden onzekerheid kan opleveren. Zij krijgen hier ook veel vragen over. De overheid kijkt op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.
 • Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?
  Ja. Wellicht komt de overheid t.z.t. met een compensatie. De overkoepelende kinderopvangorganisaties zijn in gesprek met de directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken. Daar is aangegeven dat door Staatssecretaris van Ark haar ambtenaren op alle mogelijke manieren gezocht wordt naar manieren om de eigen bijdrage van ouders gedurende deze crisisperiode achteraf te repareren.
 • Mijn kind kan per direct niet naar de opvang, kan ik zonder opzegtermijn opzeggen?
  Nee, we houden ons aan de opzegtermijn van één maand.
 • Kan ik de opvang tijdelijk stopzetten, bijvoorbeeld voor twee maanden?
  We zien een tijdelijke opzegging als beëindiging (met één maand opzegtermijn). We kunnen vervolgens een nieuwe aanmelding verwerken. Indien er een wachtlijst geldt op jouw locatie dan sluit je onderaan aan. Je hebt dan dus geen garantie op een plek.

Vragen over noodopvang voor vitale beroepen

 • Ik werk in een vitaal beroep. Mag mijn kind komen?
  Als jij werkt in een vitaal beroep zoals zorg of hulpdiensten en jouw kind(eren) hebben geen gezondheidsklachten, dan zijn jouw kinderen welkom. Dit geldt voor alle vormen van kinderopvang bij SKSG, ook gastouderopvang. Werk je niet in een vitaal beroep, dan blijven je kind(eren) thuis.
 • Wat als ik in een vitale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
  Als je jouw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, kun je een beroep doen op de school of kinderopvang. Probeer ook met je werkgever te overleggen of je écht niet thuis kunt werken. De lijst van vitale beroepen wordt mogelijk ook nog aangevuld. Houd onze website en social mediakanalen in de gaten voor de laatste updates.
 • Ik werk in een vitaal beroep en mijn partner heeft een medische indicatie. Mag mijn kind naar de opvang?
  Ja, als je partner in verband met de medische situatie niet in staat is te zorgen voor het kind dan mag het naar de opvang gebracht worden.
 • Ik werk in een vitale beroepsgroep. Mijn kind gaat normaliter naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?
  Nee, jouw kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met jouw huisarts.
 • Ik werk in een cruciale beroepsgroep waardoor mijn kind naar de kinderopvang blijft gaan. Moet ik daar kosten voor maken? Nee, Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Je hoeft geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld omdat je extra uren afneemt).
  Indien je in een cruciaal beroep werkt, hebben wij je op dit moment hard nodig.
  Indien je al kinderopvangtoeslag ontving, hoef je niets te wijzigen. Wij vragen je je normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van kinderopvang omdat je in een cruciaal beroep werkt geen extra kosten bij.
 • Wat zijn vitale beroepen?
  Op deze pagina kun je controleren of je in een vitaal beroep of sector met vitale processen werkt.

Vragen over BSO

 • Mijn kind is welkom op school, maar is er ook BSO?
  Jouw kind is welkom op school als jij en je partner werken in een vitale beroepsgroep en jouw kind geen gezondheidsklachten heeft. Als jouw kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan deze in op de BSO terecht.
 • Mijn kind maakt gebruik van de noodopvang van school, wordt hij/zij ook door SKSG opgehaald voor de BSO?
  Ja, we halen de kinderen op.

Vragen over gastouderopvang

 • Gelden deze maatregelen ook voor gastouderopvang of een gastouder die bij mij thuis de kinderen opvangt?
  Ja, dit geldt voor alle vormen van opvang bij SKSG, dus ook voor gastouderopvang.
 • Ik neem flexibele gastouderopvang af. Wat moet ik doen?
  Mocht je per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij je gastouder, bijvoorbeeld omdat je onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren dat je normaliter deze maand afgenomen zou hebben. Je handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

FAQ corona virus

Contents

Common questions
Payment and cancellation
Emergency services vital professions
Gastouder (nanny)
After-school facilities
SKSG works closely together with primary schools VCOG, CSG, Quadraten and Openbaar Onderwijs Groningen. Together they share a (Dutch) liveblog.

Common questions

 • Our government has decided that schools and regular childcare will be closed until 6 April. Only emergency childcare will be arranged, what does this mean for you?
  SKSG works closely with educational organisations to provide care for children of parents in care or other vital professions. Parents not working in care or other vital professions have to keep their children home until 6 April.
 • In which situation can I bring my child to daycare. 
  The daycare that is offered now at schools and daycare centres is emergency care, at no extra expense. The purpose of the emergency care is that people in crucial professions can continue to do their work for the society. People in these professions are requested to look for a solution themselves first. This way, their children don’t have to go to school or daycare, which means the government regulations of march 15 will have the maximum effect. The list of crucial professions is not complete. However, it does provide insight in the most important professions to keep society running. In addition, people working in indispensable facilitating or supportive jobs, (like cleaning, security, ICT) are in one of the crucial professions, and can bring their children to daycare. It is up to the parents and their employers to make the right decisions. It is indeed an emergency care, only when all other options are exeeded. Children with disease signals, are exempted of emergency care and have to stay at home. Is it impossible to arrange alternative daycare, but you are not working in a crucial profession? Try to discuss the situation with you employer to find a solution.
 • I am self-employed. Can I bring my child to daycare?
  We understand the worries of those that are self-employed. The daycare is now only available for people working in crucial professions. This means that those self-employed in crucial professions can use the emergency care. All other self-employed people have to arrange alternative solutions for their children. Unfortunately, the daycare is not available for everyone at this moment.
 • Am I working in a vital profession?
  A list of all vital professions can be found here (in Dutch).
 • Do I have to go to work, since my children can not go to daycare?
  Daycare services are only available for children with parents working in vital professions. For anyone that doesn’t work in these professions, the urgent advice is to work from home till april 6th 2020.
 • Can my child still come?
  If you work in a vital profession* such as care or emergency services and your child(ren) have no health problems, then your children are welcome. This applies to all forms of childcare at SKSG, including guest parent care. If you do not work in a vital profession, your child(ren) have to stay at home.
 • Who decides which children are admitted to school and daycare?
  The Dutch government made a list of vital professions. The list may still be adjusted. Only children from parents working in vital professions will be admitted to daycare.
 • Where can I ask questions?
  See Rijksoverheid.nl/coronavirus for the most up-to-date information (in Dutch).
 • What precautions should I take?
  Take the usual precautions to prevent flu or cold.
  – Make sure you and your children wash hands regularly with water and soap. Dry with a paper towel.
  – Teach children to sneeze and cough in the inside of their elbow.
  – Use paper towels when sneezing or coughing. Trow away immediately.
  – Do not shake hands.

Payment and cancellation

 • My child will be required to stay at home from 16 March, do I have to continue paying for care?
  Yes.
  – Your care contract will remain valid, even if your children do not use this care at the moment.
  – Pay the bill for care as you always do.
  – Do not adjust anything at the Tax Authorities for your childcare allowance, this way you keep your right to childcare and the allowance, and it will be paid.
  – You don’t have to make any changes or stop your childcare at the Tax Authorities, unless your income changes. This is something you should tell the Tax Authoroties.
  – You will not receive any extra reimbursements for the care that has not been taken. The normal rules continue to apply.
  – This way, you will keep your spot at the daycare centre when it opens for everyone again.
  – Part of the daycar cost are own contribution. You must continue to pay the own contribution to the daycare organisation.
  – The government understands this can cause a lot of incertainty in these times especially. They are receiving many questions on this topic and are looking at ways to repair financial damages in retrospect.
 • My child is not allowed at the daycare centre. What is the cancellation policy in this situation? 
  The legal cancellation term will continue to be one month.
 • Can I temporarily stop daycare; for instance for 2 months? 
  A temporary cancellation is regarded as a regular cancellation (with one month cancellation term). Next, we can process your request as a new registration. In case of a waiting list at your specific daycare centre, you will have to cue at the end of the list. This means that we cannot guarantee your spot.
 • Do I have to pay own contribution to the daycare centre?
  Yes. Possibly the government will introduce a compensation. The childcare branch organisation is discussing this subject with the Ministry of Social Affairs.
 • Will I receive repair of own contribution afterwards?Our own Social Childcare (BMK) branch organisation, the Childcare (BK) branch organisation and the interest group for parents in childcare (BOink) met with the Childcare management of the Ministry of Social Affairs today. The State Secretary van Ark indicated that her officials are looking intensively for ways to repair the own contribution of parents after this crisis period. What these measures will involve exactly, will be announced to you as soon as this is clear to us. Thank you for your understanding and cooperation.

Emergency services vital professions

 • I am working in a vital profession and my partner has a medical indication. Can my child come to daycare? 
  Yes, if your partner is not able to care for your child due to his medical situation, your child may go to the daycare centre provided he /she has no health issues. This goes for all types of SKSG childcare, also gastouder care (nanny). Are you not working in a vital profession, your children must stay at home.
 • What are vital professions?
  On this page you can check whether you work with vital processes in a vital profession or sector.
 • What if I work in a vital profession but my partner doesn’t?
  If you can take care of your child at home, the request is to do so. If this really doesn’t work out, you can appeal to the school or childcare. Also try to discuss with your employer if it really is impossible to work from home. The list of vital professions may also be supplemented.
 • I am working in a vital profession. My child attends daycare, but he has mild health concerns (sneazing, sour throat, runny nose, light cough, a rise in temperature till 38 degrees). May I bring my child to daycare?   
  No, your child cannot attend daycare. If the symptoms worsen, please contact your physician by telephone.
 • I work in a vital profession which keeps my child going to day care. Do I have to pay extra for this? No,- There are no extra costs involved. You do not have to make a (new) request or pass on any changes (e.g. because you are taking extra hours).
  – If you work in a vital profession, our society needs you right now.
  – If you already received childcare allowance, you do not have to change anything. We ask you to continue to pay your normal invoice. If you use extra childcare because you work in a vital profession, no extra costs are added.
  – If you do not normally use childcare, but you need it now because you work in a vital profession, you do not have to apply for childcare allowance. You do not incur any costs for the use of this childcare.

After-school facilities

 • My child is welcome at school, but are after-school facilities available?
  Your child is welcome at school if you and your partner work in a vital profession and your child has no health problems. If your child normally makes use of after-school facilities, they are allowed to go there. We will pick up your child at the school. NB: This may change after Tuesday 17 March.

Gastouder (nanny)

 • Do these rules apply for gastouder care or a gastouder that cares for my children at our home?
  Yes, these rules apply to all childcare services SKSG offers, thus also for gastouder care.
 • I have flexible gastouder care. What should I do? 
  Should you use a different amount of hours every month at your gastouder, you should register the amount of hours that you would normally have used this month. This can be the instance when you work unregular hours. The administration stays the same as if the daycare would continue normally. This also applies for passing along changes to the Tax Authoroties.